Mikroregion Čistá Jihlava

Mikroregion Čistá Jihlava

Mikroregion Čistá Jihlava je dobrovolným svazkem obcí a má koordinační a poradní funkce a s tím související pravomoci.

Ve svazku se sdružují obce Pohořelice, Přibice, Ivaň, Pasohlávky, Branišovice, Cvrčovice, Odrovice, Malešovice, Loděnice a Šumice.

Toto sdružení je zájmovým sdružením právnických osob a má postavení samostatné právnické osoby. Mikroregion, jako dobrovolný svazek obcí, byl založen za účelem zajištění dalšího celkového rozvoje „mikroregionu“ a vznikl zapsáním do registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u Okresního úřadu Břeclav, dne 18.10.1999 pod číslem jednacím 5/99.

Obec Vranovice dne 31.12.2012 na vlastní žádost ukončila členství v DSO Čistá Jihlava a obec Vlasatice ukončila členství ke dni 31.12.2018.

Orgány sdružení:

Shromáždění starostů – je nejvyšším orgánem svazku, je tvořeno zástupci všech členů svazku.

Revizní komise – je kontrolním orgánem svazku a nynější členové revizní komise jsou:

– předseda: Jiří Vedral (obec Odrovice)

– členové: Marek Moudrý (obec Šumice)

Bc. Marek Sovka (obec Branišovice)

Předseda svazku – je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem, svazku a činit právní úkony při zajišťování řízení a činnosti svazku.

Místopředseda svazku – zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti, ve všech jeho činnostech.

Hlavní činnosti organizace:

Zakladatelé jsou vedeni myšlenkou, DSO Čistá Jihlava je oblastí s možností rozvíjení mnoha společných záměrů a tudíž by činnost „mikroregionu“ měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí v „mikroregionu“, které odpovídají vývojovým trendům regionu a zachování jeho tradic.

„Mikroregion“ byl založen za účelem koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v působnosti „DSO Čistá Jihlava“. Hlavním cílem je růst trvalé prosperity „mikroregionu“ jako celku.

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice