Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název
Dobrovolný svazek obcí s názvem Sdružení obcí Čistá Jihlava

2. Důvod a způsob založení
Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

3. Organizační struktura
Orgány svazku jsou:
– shromáždění starostů
– předseda, místopředseda
– revizní komise
 

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava
Brněnská 2
691 23 Pohořelice

4.2. Adresa úřadovny
—————–

4.3. Úřední hodiny

Termín schůzky je nutné předem domluvit telefonicky

4.4. Telefonní čísla

Předseda svazku: Vladimír Becha, tel. +420 602 800 563

Místopředseda svazku: Bc. Miroslav Novák, DiS. , tel. +420 602 545 377

Účetní: Renata Valášková, tel. +420 606 043 013

Manažer projektu OPZ:   Mgr. Jan Oujeský, tel. +420 720 966 770

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky
https://www.cistajihlava.cz

4.7. Adresa elektronické podatelny
ID datové schránky: a9hhkjs

4.8. Další elektronické adresy
Předseda DSO Vladimír Becha: predseda@cistajihlava.cz

Místopredseda DSO Bc. Miroslav Novák, DiS. ,: starosta@pohorelice.cz 

Účetní Renata Valášková: podatelna@cistajihlava.cz

Manažer projektu OPZ Mgr. Jan Oujesky: oujesky@cistajihlava.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby
Účet č. 123-6356600207/0100  vedený u Komerční banky, a.s. 

6. IČ
702 61 326

7. DIČ

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Strategie DSO Čistá Jihlava

Stanovy DSO Čistá Jihlava 

8.2. Rozpočet 

Rozpočet Sdružení obcí Čistá Jihlava

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze podávat písemně. Písemně lze žádost adresovat na kontaktní adresu Sdružení obcí Čistá Jihlava (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na adresu podatelna@cistajihlava.cz nebo do datové schránky DSO Čistá Jihlava (viz bod 4.7). 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze podávat písemně. Písemně lze žádost adresovat na kontaktní adresu DSO Čistá Jihlava (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na adresu podatelna@cistajihlava.cz nebo do datové schránky DSO (viz bod 4.7). .

Žádost je podána dnem, kdy ji byla povinným subjektem obdržena. Aby mohla být žádost posuzována dle zákona č. 106/1999 Sb. musí splňovat konkrétní obsahové náležitosti. Pokud informaci žádá fyzická osoba jsou to: jméno a příjmení žadatele, adresa trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu), datum narození, informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., uvedení povinného subjektu, od které tuto informaci požaduje. Pokud informaci žádá právnická osoba, musí žádost obsahovat: název právnické osoby, její IČ, adresu jejího sídla, informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt, od které tuto informaci požaduje.

Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti, v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, může být termín prodloužen o 10 dnů.

11. Opravné prostředky
(výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím)

§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře
DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava nemá v rámci své činnosti předepsané žádné povinné formuláře.

13. Popisy postupů – návod na řešení životních situací
Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
– zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

14.2. Vydané právní předpisy
Žádné právní předpisy nebyly vydány

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. – náklady na pošlovní služby dle platných tarifů České pošty s.p.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 15.1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Výhradní licence
DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv upravující výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice