Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava

Projekt Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava je projektem Sdružení obcí Čistá Jihlava a jednotlivých členských obcí. Cílem projekt je zabezpečit a vytvořit kvalitní komunikační nástroje pro jednotlivé obce i pro Sdružení obcí Čistá Jihlava, a to komplexně pro zapojené obce v regionu. Rovněž je cílem zajistit koordinaci těchto procesů a zabezpečit sdílení zkušeností na vyšší úrovni napříč regionem, než tomu je doposavad. V neposlední řade se jedná o zajištění vzdělávání pro pracovníky a zástupce obcí a DSO pro zajištění efektivního využívání pořizovaných nástrojů, ale i pro zvládání komunikace s veřejností a využívání strategického dokumentu jako běžného nástroje. Jedním z dílčích cílů je zabezpečení dostupnosti prostorových dat pro širokou veřejnost. Všechny tyto dílčí cíle povedou ke zkvalitnění a zefektivnění komunikace veřejné správy a Sdružení obcí Čistá Jihlava s veřejností a místními obyvateli.

NA DANÝ PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU!

Hlavní očekávanou změnou v důsledku realizace projektu je zlepšení komunikace s místními obyvateli a širokou veřejností skrze pořizované nástroje pro komunikaci. Rovněž je velice důležitý i společný postup a koordinace komplexního řešení rozvoje komunikace v rámci DSO Čistá Jihlava, které bude díky realizace projektu nastartováno. Po ukončení projekt se očekává pokračování této blízké spolupráce jednotlivých obcí a regionu DSO Čistá Jihlava. Rovněž dílčím krokem k dosažení lepší komunikace jsou i plánovaná školená, která pomohou pracovníkům a zástupcům obcí zvýšit kvalifikaci a naučí je efektivně využívat pořízené nástroje a komunikovat tak lépe s veřejností. Rovněž lze považovat společnou spolupráci na správě prostorových dat za velmi pozitivní důsledek projektu, který dopomůže společnému rozvoji a především blízké spolupráci jednotlivých obcí a regionu.

AKTUÁLNÍ POSTŘEHY K PROJEKTU 

Leden 2021

  • Vyhlášení výběrového řízení na pořízení elektronických úředních desek a webových stránkách. 
  • Kompletace podkladů na veřejnou zakázku na pořízení GISů a předání na kontrolu ŘO OPZ. 
  • Finalizace pracovních verzí auditů obcí. 

Více informací z průběhu realizace nalezenete v jednotlivých článcích projektu, z výstupů projektu, zápisech ze Shromáždění starostů a dalších stránek, které jsou zveřejňovány na níže uvedených podstránkách.


Zdroj financování: Operační program Zaměstnantost
Název projektu: Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava
Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016863
Realizace projektu: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023
Výše dotace: 6 687 838,80 Kč

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice