Základní informace o Centru společných služeb (CSS)

Otázky související s administrativní podporou (malých) obcí rezonovaly v rámci projektu meziobecní spolupráce (PMOS) jako jedno z hlavních témat v regionu už od samého počátku realizace tohoto projektu. Koncept centra společných služeb (CSS) je odpovědí na výše zmíněnou potřebu. Od konceptu k realizaci však bylo třeba ujít řadu kroků.

Poptávku, která vzešla z prvních kol rozhovorů, dále specifikovalo realizované dotazníkové šetření, které se stalo základem pro návrh podoby CSS. Těmito oblastmi jsou především dotační a rozvojové poradenství, školící činnost, právní podpora a pomoc s veřejnými zakázkami, to vše zaštítěné reprezentací regionu na širší úrovni. Navíc zde vyvstal i s tím související požadavek koordinace aktivit, které přesahují hranice jedné obce, což je například školství, rozvoj nemotorové dopravy či odpadové hospodářství. K těmto aktivitám se hlouběji vyjadřuje Akční plán, což je další výstup PMOS.

Další diskuse směřovaly k upřesnění portfolia služeb a jejich nastavení, k vyřešení formy a fungování CSS, a samozřejmě též k otázce financování jeho provozu.
Jako ideální varianta organizace vzešlá z diskusí je forma, kdy bude centrum spojené s DSO Čistá Jihlava. To je připravené stát se nositelem činnosti CSS.

Portfolio služeb odpovídá původně požadovanému spektru, došlo však k jeho upřesnění a v některých případech i obohacení. Předpokládá se, že většina služeb bude realizována za pomoci kmenových zaměstnanců CSS.

Cílem tvorby CSS je uspokojit poptávku obcí a zároveň i nabídnout dostatečnou kvalitu služeb s perspektivou případného dalšího rozšířování.


Souhrnem, i s ohledem na vývoj situace v ČR, očekáváme, že se CSS v SO ORP Pohořelice zapojí do sítě podobných center a stane se postupem času jedním z pilířů veřejné správy v regionu. Napomůže se tak emancipaci i spolupráci obcí, ulehčí jejich chodu a posílí se jejich postavení v řadě ohledů a situací.

Projekt Svazu měst a obcí ČR na podporu CSS

Svaz měst a obcí České republiky chystá v rámci OP Zaměstnanost projekt s názvem Centrum společných služeb (CSS) obcí. Tím Svaz navazuje na předchozí projekt, zaměřený na podporu meziobecní spolupráce (www.obcesobe.cz), kterého se účastnily i obce našeho mikroregionu a jehož úspěšným nositelem na ORP Pohořelice bylo město Pohořelice.

Projekt CSS je určen pro víceúčelové dobrovolné svazky obci (DSO). Proto Svaz dopisem oslovil všechny obce v České republice, aby zjistil, zda mají zájem se do nového projektu zapojit.

Projekt bude zaměřen na vytváření center společných služeb, které budou obcím, a tím i jejich občanům, poskytovat servis v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence a rozvoj území. Zejména se bude jednat o právní poradenství, ekonomické agendy, finančně-rozvojový management apod. To má pomoci zajistit řádné a efektivní poskytování služeb veřejnosti co se týče školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb, cestovního ruchu, dopravy, bezpečnosti apod.

Projekt by měl trvat tři roky, zahájení se odvíjí od schválení projektové žádosti. Aktuálně se předpokládá, že by se mohlo jednat o duben 2016.

Naše DSO se rozhodlo vyjádřit zájem o tento projekt, a v návaznosti na to přikročilo i k postupnému zahájení činnosti vlastního CSS.

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice